Společnost vznikla v roce 1990 s ideou samostatněji prosazovat v praxi ty přístupy k hospodaření s krajinou, které v potřebné míře zohledňují zájmy ochrany přírody při ekonomickém využívání krajiny a přírodních zdrojů. Díky svému profesnímu i občanskému působení v nevládních organizacích jsme měli i jasnou představu o způsobech naší práce.

Jako zásady pro naši práci jsme si stanovili konkrétní úkoly, které se snažíme splnit při každé prováděné akci:
  • co nejúplněji zkoumat a poznávat vztahy mezi všemi biotickými a abiotickými složkami v řešeném prostředí
  • hledat nejpřirozenější a nejplynulejší cestu k obnovení rovnováhy mezi přírodními systémy a činností člověka, to jest cestu bez dramatických šoků a změn
  • nalézat co nejširší shodu mezi zájmy ochrany přírody a využíváním území podle potřeb a přání lidí v něm žijících
  • uplatňovat takový přístup k tvorbě nových prvků v krajině, který nejdřív vymezí limity a bariéry v území a až pak hledá nejméně konfliktní řešení
Vše se snažíme dělat navíc s vědomím, že jediným hospodářem v území může být jen člověk, pro kterého je krajina a obec zároveň domovem i živitelkou. Nechceme jít cestou tvrdého prosazování teoretických odborných výsledků naší práce, ale cestou dialogu, vzájemného poznání a přesvědčování se.

Firma LÖW & spol., s.r.o. v současné době sídlí ve vlastní budově v Brně - Husovicích, na ulici Vranovská 102. Disponuje celkem deseti pracovníky, v převážné části vysokoškolsky vzdělanými.

Nahoru ↑

© 2006-2018 ONEsolution.cz  |  Copyright 2009 LÖW & spol., s.r.o.  |  ONEbit.cz hosting