Studie, projekty a hodnocení krajiny

 • krajinářské a urbanistické posuzování stavebních záměrů
 • plány péče o vymezená chráněná území
 • vyhodnocování krajinného rázu
 • projekty rekultivace skládek a lomů
 • projekty a studie naučných stezek,vinařských cest a cyklostezek
 • inventarizace účelových cest, stezek a pěšin dle zákona 114/92 Sb.
 • biologické hodnocení ve smyslu zákona č. 114/1992 v platném znění

Ochrana přírody a krajiny

 • mapování krajiny dle platných metodik
 • management chráněných území – plány péče
 • památné stromy – podklady pro vyhlášení
 • přírodní parky – vymezení a podklady pro vyhlášení 
 • významné krajinné prvky – podklady pro vymezení a registraci
 • zvláště chráněná území – podklady pro vyhlášení
 • NATURA 2000 – posuzování dle zákona č. 114/92 v platném znění

Vymezení a návrhy územních systémů ekologické stability

 • generely územních systémů ekologické stability
 • plány územních systémů ekologické stability
 • projekty k realizaci územních systémů ekologické stability
 • návrhy a projekty biocenter, biokoridorů a další krajinné vegetace

Studie, projekty a hodnocení zeleně v zastavěném území

 • generely zeleně měst, projekty obnovy a ochrany parků 
 • pasporty a inventarizace zeleně
 • parkové a sadovnické úpravy obcí (návsi, hřbitovy, ulice)
 • návrhy funkční zeleně výrobních a administrativních areálů
 • návrhy parků a sportovních areálů, ZOO, příměstské lesy
 • dendrologické hodnocení a oceňování dřevin, ekologická újma 
 • regenerace a humanizace sídlišť

Zpracování územně plánovacích dokumentací a studií

 • standardní územní plány velkých územních celků, obcí i regulačních plánů, urbanistické studie a široká podpora formou technické pomoci
 • dílčí zpracování krajinářsky a přírodně hodnotných území pro územní plány a územní rozhodování 
 • územně analytické podklady 
 • zásady územního rozvoje
 • limity využití území 
 • návrhy architektonických zásad pro výstavbu v sídlech a regionech (regulativy)
 • technická pomoc při pořizování ÚPD 
 • výpočet odvodů za vynětí ze ZPF

Návrhy programů obnovy venkova

 • rozvojové studie
 • projekty, posudky a žádosti o dotace ze státního Fondu pro životní prostředí 
 • odborná pomoc při přípravě a realizaci investičních a neinvestičních akcí obcí

Hodnocení vlivů staveb na životní prostředí – EIA

 • dokumentace hodnocení vlivů staveb na životní prostředí
 • posudky na dokumentaci EIA
 • oznámení dle zákona č. 100/2002 
 • koncepce SEA
 • technická pomoc pro subjekty dotčené procesem EIA

Nahoru ↑

© 2006-2018 ONEsolution.cz  |  Copyright 2009 LÖW & spol., s.r.o.  |  ONEbit.cz hosting