NABÍDKA SLUŽEB:

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY:

Ochrana přírody a krajiny - studie, podklady a projekty

 • Plány péče o vymezená chráněná území
 • Management chráněných území – plány péče
 • Památné stromy – podklady pro vyhlášení
 • Přírodní parky – vymezení a podklady pro vyhlášení 
 • Významné krajinné prvky – podklady pro vymezení a registraci
 • Zvláště chráněná území – podklady pro vyhlášení
 • Inventarizace účelových cest, stezek a pěšin dle zákona 114/92 Sb.

ÚSES - vymezení a návrhy územních systémů ekologické stability

 • Generely územních systémů ekologické stability
 • Plány územních systémů ekologické stability pro ÚPD, pro KoPÚ
 • Návrhy a realizační projekty biocenter, biokoridorů a další krajinné vegetace

ODBORNÉ POSUDKY:

Odborné posudky dle zákona 114/92 Sb., ZCHÚ, ZCHD, krajinný ráz, NATURA

Krajinný ráz

 • Preventivní hodnocení krajinného rázu
 • Krajinářské a urbanistické posuzování stavebních záměrů
 • Posouzení přírodních, kulturních a historických charakteristik krajinného rázu, zpracování zásad ochrany krajinného rázu včetně identifikace dominant, vztahů a měřítka krajiny v zájmovém území;

Biologické hodnocení

 • Biologické hodnocení (dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny),
 • Biologický průzkum zájmového území, hodnocení vlivu záměru na zvlášť chráněné druhy živočichů a rostlin, prvky systému ekologické stability, biologickou rozmanitost, strukturu a funkci ekosystémů;

Hodnocení NATURA

 • Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (dle §45 h a i zákona 114/1992 Sb.)

EIA, SEA, posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2002 Sb.:

 • Zpracování Oznámení  záměru podle §6 zákona 100/2001Sb.
 • Posuzování vlivů záměru na životní prostředí - EIA
 • zpracování, dokumentace a realizace pro informační systém EIA.
 • technická pomoc pro subjekty dotčené procesem EIA
 • posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí - SEA

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PROJEKČNÍ ČINNOST:

Zpracování územně plánovacích dokumentací a studií

 • Územních plánů obcí  i velkých územních celků,
 • Urbanistických studií a regulačních plánů,
 • Územně analytických podkladů 
 • Zásad územního rozvoje
 • Limitů využití území 
 • Dílčí zpracování krajinářsky a přírodně hodnotných území pro územní plány a územní rozhodování 
 • Návrhy architektonických zásad pro výstavbu v sídlech a regionech (regulativy)
 • Technická pomoc při pořizování ÚPD 

Zeleň v zastavěném území - studie, projekty, hodnocení

 • Generely zeleně měst, projekty obnovy a ochrany parků 
 • Pasporty a inventarizace zeleně
 • Parkové a sadovnické úpravy obcí (návsi, hřbitovy, ulice)
 • Návrhy funkční zeleně výrobních a administrativních areálů
 • Návrhy parků a sportovních areálů, ZOO, příměstské lesy
 • Regenerace a humanizace sídlišť
 • Dendrologické hodnocení a oceňování dřevin, ekologická újma 

Realizační projekty vč. autorského dozoru

 • Projekty rekultivace skládek a lomů
 • Projekty a studie naučných stezek, vinařských cest a cyklostezek
 • Projekty k realizaci územních systémů ekologické stability

ROZVOJ VENKOVA, OCHRANA ZPF:

Podpora obnovy a rozvoje venkova

 • Rozvojové studie
 • Projekty, posudky a žádosti o dotace ze státního Fondu pro životní prostředí 
 • Odborná pomoc při přípravě a realizaci investičních a neinvestičních akcí obcí

Zemědělský půdní fond - ochrana ZPF, zábor ZPF,  protierozní ochrana ZPF:

Zpracování dokumentace a žádostí o vynětí ze ZPF (dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu):

 • Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 11a odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.)
 • Plán rekultivace dle § 11 a příloha č. 7 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
 • Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy  (§ 8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb.),
 • Pedologický průzkum
 • Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na zemědělský půdní fond (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb.)

Zpracování dokumentace protierozních opatření na ZPF

Nahoru ↑

© 2006-2024 ONEsolution.cz  |  Copyright 2009 LÖW & spol., s.r.o.  |  ONEbit.cz hosting